ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  สนามกีฬาแห่งชาติ
สนามกีฬาแห่งชาติ ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
05.00 น. - 21.00 น.
รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ รถประจำทาง (รถเมล์) สาย 11/15/47/48/73/73ก/204/508
หน่วยงาน/ผู้สนับสนุนงบประมาณสร้างสนามกีฬา :
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมพลศึกษา
154 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ :
0-2214-0120
อีเมล :
webmaster@dpe.go.th
สนามกีฬาแห่งชาติ
ประเภทสนาม :
สนามหลัก
สนามกีฬาแห่งชาติ  (The National Stadium) เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่ภายในที่ทำการของกรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในสนามกีฬาแห่งชาติมีสนามประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ประกอบด้วย สนามศุภชลาศัย  สนามฟุตบอลเทพหัสดิน อาคารกีฬานิมิบุตร  สนามวอร์ม 200 เมตร ลานอุทยานนันทนาการ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาเเละกีฬา และศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา โดยภายในศูนย์นันทนาการแห่งนี้มีกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ให้บริการประชาชน เช่น คลาสเต้นลีลาศ คลาสสอนนาฏศิลป์ คลาสสอนกีตาร์ และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย
ห้องน้ำ
จำนวน 52 ห้อง ใช้ได้ 50 ห้อง
ห้องน้ำผู้พิการ
จำนวน 10 ห้อง
ร้านค้า
จำนวน 10 รายการ
ที่จอดรถ
จำนวน 120 รายการ
ไฟส่องสว่าง
มีไฟส่องสว่างบริเวณรอบสนามกีฬา รอบเช้า 05.00 - 06.00 น. รอบเย็น 18.00 - 21.00 น.จำนวน 0 รายการ
ทางลาดสำหรับคนพิการ
-
ถังดับเพลิง
-
กล้องวงจรปิด
-
เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)
-
ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
-
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
-
ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬา
1. หน่วยงานของทางราชการ สมาคมกีฬาสมัครเล่น หรือหน่วยงานอื่นที่กรมพลศึกษาให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2. หน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
3. ประชาชนทั่วไป
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬา
1. ห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดที่ลากจูงหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เข้ามาในบริเวณสนามแข่งขัน
2. ห้ามจัดกิจกรรมทุกชนิดที่ทำให้เกิดความร้อนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลู่วิ่งและสนามฟุตบอล เช่น พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ บุหรี่ หรืออื่นๆ
3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยง บุหรี่ สารเสพติด สุราและของมึนเมา อาวุธหรือของอันตราย เข้ามาในบริเวณสนามกีฬา
4. ในกรณีที่กรมพลศึกษาเห็นว่าการจัดการแข่งขันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามแข่งขัน กรมพลศึกษา อาจสั่งให้งดการแข่งขันในวันนั้นได้
5. กรมพลศึกษาจะปิดสนามเพื่อบำรุงรักษาสนาม ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี
การแสดงความคิดเห็นของท่าน:
เราแสดงรีวิวโดยไม่ปิดบังใดๆ ทั้งสิ้น หากเนื้อหานั้นเป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด

บทนำของข้อกำหนดและเงื่อนไข:
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาและมีผลใช้กับบริการทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อมในระบบออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์พกพา อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เมื่อท่านเข้าใช้ เลือกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นผ่านแพลตฟอร์มใดๆ จะเท่ากับว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

เนื้อหาที่เราเป็นผู้เสนอบนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่งกรมพลศึกษา (SMART DPE) ให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้