ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕