ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษาผ่านทางโซเชียลมีเดียร์

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประเภทกิจกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษาผ่านทางโซเชียลมีเดียร์FACE BOOK