ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Smart DPE เพื่อขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ขณะเดียวกันดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้นโครงการ Smart DPE เพื่อขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป็นการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการบูรณาการข้อมูลในส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาบุคลากรการกีฬา และบูรณาการฐานข้อมูลด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและเป็นเครื่องมือสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล และโครงสร้างและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวปฏิบัติในการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และเชื่อมโยงทั้งระบบ จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา สุขภาพแข็งแรงต่อไป