ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  การประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทกิจกรรม

ด้านพัฒนาบุคลากรการกีฬาและพลศึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงผลการดำเนินงานรายละเอียด/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมพูดคุยประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง