ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานและนันทนาการ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่จัดกิจกรรม

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประเภทกิจกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา