ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา บ้านผักสั่ง ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่จัดกิจกรรม

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประเภทกิจกรรม

ด้านนันทนาการ

เข้าร่วมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา บ้านผักสั่ง ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม